ผู้เขียน หัวข้อ: ๗.ปักธงถวายโพธิ์ครองความเป็นราชาพ้นทุคติ  (อ่าน 1289 ครั้ง)

ธรรมธาตุ

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 44
    • ดูรายละเอียด
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


ตอนที่ ๗ ปักธงถวายโพธิ์ครองความเป็นราชาพ้นทุคติ

ท่านพระธชทายกเถระเล่าถึงประวัติในอดีตชาติของท่านดังนี้ว่า

ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าปทุมุตตระท่านพระธชทายกเถระได้ทำธงปักไว้ที่โคนต้นโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทั้งยังเก็บใบโพธิ์ที่หล่นนำไปทิ้งภายนอก ด้วยจิตศรัทธา

เมื่อไหว้ต้นโพธิ์ที่ประเสริฐก็เสมือนได้อภิวาท พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ

ในครั้งนั้น พระพุทธเจ้าปทุมุตตระได้ให้คำพยากรณ์ไว้ว่า

“คนผู้นี้จะไม่ไปเกิดยังทุคติตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป จักเสวยทิพยสมบัติมิใช่น้อยในหมู่เทวดา และจักได้เป็นพระราชาในแว่นแคว้นหลายร้อยชาติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าอุคคตะ

ครั้นเสวยสมบัติแล้ว จักถูกกุศลตักเตือน จักยินดียิ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)”

จากนั้นในกัปที่ ๑,๑๕๐ ท่านพระธชทายกเถระก็เกิดเป็นกษัตริย์ติดต่อกันหลายชาติโดยมีพระนามว่าเขมะ
ในกัปที่ ๑,๐๕๑ ท่านพระธชทายกเถระได้เกิดเป็นกษัตริย์ติดต่อกันอีกหลายชาติ และมีพระนามว่าอุคคตะ

ส่วนในชาติสุดท้ายนี้ ท่านพระธชทายกเถระ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในสมัยของพระโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้อบรมจิตจนได้คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขีนาสพ(พระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยฤทธิ์) ผู้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งสิ้น

ท่านพระธชทายกเถระทิ้งวาจานุสรณ์ไว้ดังนี้
“ข้าพเจ้ามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียร สงบระงับ ไม่มีกิเลสเครื่องวนเวียนในภพ ทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

**********************************************
ธชทายกเถราปทานที่ ๘ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑

ขอเชิญอ่านพระสูตรบทเต็มได้ที่
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=32&siri=60

ขอเชิญอ่าน "สวรรค์มรรคา" ตั้งแต่ตอนที่ ๑ ได้ที่
http://toncoon.com/community/index.php?topic=2027.0

ขออนุโมทนาสามารถเผยแผ่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย

**************************************
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมรวบรวมพระธรรมและตรวตทานคำผิดในการเผยแผ่ทุกท่าน
ขอให้ทั้งหลายเจริญในธรรม มีธรรมเป็นที่ไป มีธรรมดำเนินไป มีธรรมนำทางไป
บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอจงถึงแก่ ท่านอ.พันธุม คีริวัต คุณแม่เสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม ตลอดถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้ถูกเบียดเบียนของข้าพเจ้าและทุกท่านที่ศึกษาพระธรรมร่วมกัน ขอพวกเราทั้งหลายจงเจริญแต่กุศลปิดหนทางอบาย ได้เวียนว่ายเพียงในเฉพาะสุคติภูมิ ไม่พบเจอกับทุคติวินิบาตนรกอีกตลอดทุกภพทุกชาติตราบถึงวันแห่งพระนิพพานด้วยเทอญ

 

SMF spam blocked by CleanTalk